Cultuurverandering en Wkb

Datum: 27 juni 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het is mooi te zien dat er steeds vaker op een positieve manier over kwaliteitsborging binnen de bouw wordt gesproken. Er zijn meer partijen die een verschil willen maken: doen wat je belooft, de verwachtingen van de klant overtreffen, maak het leuk, continu kritisch zijn op hoe het beter kan enz. De positieve inzet is aanstekelijk.

Wie er op deze wijze instaat, daar ook echt in gelooft en naar handelt, krijgt het voor elkaar en maakt een verschil! Lees meer…


Voor wie werkt de kwaliteitsborger?

Datum: 26 juni 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het tijdig inschakelen van een kwaliteitsborger wordt een vereiste. De wet gaat echter niet voorschrijven dat een  bepaalde partij dit moet organiseren.

Wie de vergunning voor het bouwen aanvraagt en, indien verleend, de vergunninghouder is, heeft een direct belang. Dit volgt uit de verplichting dat de vergunninghouder bij de gereedmelding van een bouwwerk, ten minste 10 werkdagen voor het feitelijk in gebruik nemen, aan bevoegd gezag de verklaring van de kwaliteitsborger dient te overleggen dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Lees meer…


Ruimere opdrachten kwaliteitsborging

Datum: 20 juni 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Ruimere opdrachten kwaliteitsborging zijn volgens minister Plasterk mogelijk en zelfs wenselijk.

Naar aanleiding van Kamervragen heeft minister Plasterk die rek min of meer gedefinieerd. Het betreft in ieder geval het bewaken van het nakomen van contractuele afspraken maar ook het bewaken van goed en deugdelijk werk, twee extra taken in combinatie met wettelijke kwaliteitsborging. Volgens de minister dragen opdrachten waarin al deze aspecten worden meegenomen bij aan de integrale beoordeling van bouwkwaliteit. Ook is de minister van mening dat de meerkosten ten opzichte van de uitvoering van alleen wettelijke kwaliteitsborgingstaken op deze wijze beperkt blijven, iets wat in zijn ogen in het belang van de bouwconsument is. Lees meer…


Is de markt straks verantwoordelijk voor kwaliteitsborging?

Datum: 15 juni 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de markt zelf de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging in de bouw draagt en dat de overheid de kaders daarvoor stelt.

Binnen het nieuwe stelsel gaan private partijen controleren of het bouwen van een bouwwerk aan de technische voorschriften voldoet, een taak die nu door het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht wordt uitgevoerd. Lees meer…


Geen controle op bouwen in afwijking van de vergunning

Datum: 19 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In de huidige situatie houdt de gemeente toezicht op de naleving van de bouwtechnische voorschriften en de omgevingsvergunning met de daaraan gekoppelde voorschriften (zie ook de nota van toelichting op het wetsvoorstel). Dat laatste deel, toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning met de daaraan gekoppelde voorschriften, is, met de beoogde knip publiek/privaat, tussen wal en schip gevallen. Lees meer…


Wico Ankersmit is boos

Datum: 18 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op omgevingsweb.nl geeft Wico Ankersmit, directeur van Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, zijn mening over de memorie van antwoord op vragen van de Eerste Kamer. Het door de minister geschetste beeld over hoe gemeenten nu waken over het voldoen aan vergunning en voorschriften wordt volgens Wico erg bot gesteld. Het is een veeg uit de pan. Ik begrijp dan ook goed waarom Wico boos is. Lees meer…


Memorie van antwoord minister Plasterk 16 mei 2017

Datum: 17 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 16 mei jl. heeft minister Plasterk vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen beantwoord.

De minister is helder en uitvoerig.

Een paar zaken vallen mij op. De eerdere behandeling in de Tweede Kamer heeft een aantal amendementen opgeleverd. Met name de nieuwe aspecten overdrachtsdossier en risicobeoordeling, aspecten waar onder andere gemeenten iets mee moeten, zijn aanleiding om nog eens goed te kijken naar wie wat nu moet gaan doen als gevolg van de amendementen. Krijgen gemeenten er nieuwe taken met betrekking tot kwaliteitsborging bij? Hoe zit het met de dossiervereisten? Lees meer…


Onafhankelijkheid: de zwangerschapstest

Datum: 15 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen zijn regels voor onafhankelijkheid van wettelijke kwaliteitsborgers geformuleerd.

Het is in eerste instantie aan instrumentaanbieders de onafhankelijkheid van kwaliteitsborgers te organiseren en hierover te waken. De toelatingsorganisatie beoordeelt of instrumentaanbieders deze taak correct uitvoeren en kan, als dit niet gebeurt, ingrijpen. Lees meer…


Op gang met wettelijke kwaliteitsborging

Datum: 11 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Er zijn op dit moment 8 instrumenten voor kwaliteitsborging bekend. Het betreft instrumenten voor een specifieke gevolgklasse, een specifiek type bouw plus instrumenten die binnen alle gevolgklassen, generiek, kunnen worden toegepast. Lees meer…


Kwaliteitsborging en kabouters

Datum: 4 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Ik zet de pc aan lees iets over kabouters en dat kwaliteitsborgers op dit moment niet bestaan.

De schrik slaat me om het hart. Is het dan toch allemaal een droom? Mijn werk, onze mensen … mijn hele bestaan? Het zweet breekt me uit. Wat nu? Ik ren over de verdiepingen van ons kantoor en kijk of mijn collega’s eigenlijk kabouters zijn. Nee, het ziet er allemaal echt uit. Ik bel verwoed met de mannen in het veld. Er wordt opgenomen … ook daar niets aan de hand. Voor de zekerheid dan toch maar even een paar collega-bedrijven bellen … ook daar geruststellende woorden. Gelukkig!

Dat was ff schrikken … Lees meer…