Geen controle op bouwen in afwijking van de vergunning

Datum: 19 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In de huidige situatie houdt de gemeente toezicht op de naleving van de bouwtechnische voorschriften en de omgevingsvergunning met de daaraan gekoppelde voorschriften (zie ook de nota van toelichting op het wetsvoorstel). Dat laatste deel, toezicht op de naleving van de omgevingsvergunning met de daaraan gekoppelde voorschriften, is, met de beoogde knip publiek/privaat, tussen wal en schip gevallen. Lees meer…


Wico Ankersmit is boos

Datum: 18 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op omgevingsweb.nl geeft Wico Ankersmit, directeur van Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, zijn mening over de memorie van antwoord op vragen van de Eerste Kamer. Het door de minister geschetste beeld over hoe gemeenten nu waken over het voldoen aan vergunning en voorschriften wordt volgens Wico erg bot gesteld. Het is een veeg uit de pan. Ik begrijp dan ook goed waarom Wico boos is. Lees meer…


Memorie van antwoord minister Plasterk 16 mei 2017

Datum: 17 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 16 mei jl. heeft minister Plasterk vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen beantwoord.

De minister is helder en uitvoerig.

Een paar zaken vallen mij op. De eerdere behandeling in de Tweede Kamer heeft een aantal amendementen opgeleverd. Met name de nieuwe aspecten overdrachtsdossier en risicobeoordeling, aspecten waar onder andere gemeenten iets mee moeten, zijn aanleiding om nog eens goed te kijken naar wie wat nu moet gaan doen als gevolg van de amendementen. Krijgen gemeenten er nieuwe taken met betrekking tot kwaliteitsborging bij? Hoe zit het met de dossiervereisten? Lees meer…


Onafhankelijkheid: de zwangerschapstest

Datum: 15 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen zijn regels voor onafhankelijkheid van wettelijke kwaliteitsborgers geformuleerd.

Het is in eerste instantie aan instrumentaanbieders de onafhankelijkheid van kwaliteitsborgers te organiseren en hierover te waken. De toelatingsorganisatie beoordeelt of instrumentaanbieders deze taak correct uitvoeren en kan, als dit niet gebeurt, ingrijpen. Lees meer…


Op gang met wettelijke kwaliteitsborging

Datum: 11 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Er zijn op dit moment 8 instrumenten voor kwaliteitsborging bekend. Het betreft instrumenten voor een specifieke gevolgklasse, een specifiek type bouw plus instrumenten die binnen alle gevolgklassen, generiek, kunnen worden toegepast. Lees meer…


Kwaliteitsborging en kabouters

Datum: 4 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Ik zet de pc aan lees iets over kabouters en dat kwaliteitsborgers op dit moment niet bestaan.

De schrik slaat me om het hart. Is het dan toch allemaal een droom? Mijn werk, onze mensen … mijn hele bestaan? Het zweet breekt me uit. Wat nu? Ik ren over de verdiepingen van ons kantoor en kijk of mijn collega’s eigenlijk kabouters zijn. Nee, het ziet er allemaal echt uit. Ik bel verwoed met de mannen in het veld. Er wordt opgenomen … ook daar niets aan de hand. Voor de zekerheid dan toch maar even een paar collega-bedrijven bellen … ook daar geruststellende woorden. Gelukkig!

Dat was ff schrikken … Lees meer…


Onafhankelijkheid kwaliteitsborger

Datum: 3 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Een kwaliteitsborger dient onafhankelijk te zijn. Het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen geeft de regels hiervoor aan. Lees meer…


Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

Datum: 3 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

“Wat als de kwaliteitsborger straks een fout maakt?” Deze vraag wordt in Aannemervak gesteld. Het stuk geeft een aantal meningen weer en werpt nieuwe vragen op.

Ten oprechte wordt de suggestie gewekt dat het mogelijk is om aansprakelijkheid uit te sluiten. Ook het idee dat het een kwestie is tussen aannemer en kwaliteitsborger is een incorrecte versimpeling van rollen en contractuele gebondenheid.

Onderstaand zijn de relevante aspecten met betrekking tot dit thema nog eens op een rijtje gezet. Voor wie alleen een kort antwoord wil … scroll door tot het einde waarin e.e.a. wordt samengevat.

Lees meer…


Eisen kwaliteitsborgers 2.1

Datum: 2 mei 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen omschrijft de eisen die aan kwaliteitsborgers worden gesteld, de eisen die gaan gelden voor wie wettelijke kwaliteitsborging gaat uitvoeren.

De opzet is dat instrumentaanbieders eisen aan kwaliteitsborgers gaan stellen. Dit betreft eisen met betrekking tot de benodigde kennis, opleiding, de genoten ervaring en hoe het kennis- en opleidingsniveau actueel moet worden gehouden. Een en ander heeft betrekking op 7 aandachtsgebieden: Lees meer…


Digitaal Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Datum: 25 april 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het LAVS wordt als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsborging binnen de asbestsanering gezien.

Hoe informatie wordt gemanaged is cruciaal om grip op processen te krijgen, te behouden, en er voor te zorgen dat taken correct worden uitgevoerd. Een informatiesysteem zoals het LAVS is een manier om volledigheid te kunnen garanderen, efficiënt te kunnen werken en de communicatie optimaal te laten verlopen. Na 4 jaar vrijwillig gebruik wordt nu ingezet op het bij wet regelen van het LAVS. Lees meer…